Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Bilimli işgärler ýetenok"


Aşgabatdaky "Ruhnama" mekdebi.
Türkmenistanda Tehnologiýalar merkezi, Biologiýa we derman ösümlikleri instituty, Gün energiýasy instituty, Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy instituty döredildi.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bular baradaky degişli kararlara anna güni geçiren hökümet maslahatynda gol çekdi.

Türkmen telewideniýesiniň maglumatyna görä, prezident Berdimuhamedow türkmen döwletiniň mundan beýläk-de ýurduň ylym we bilim ulgamlaryny ösdürmek, degişli düzümi döwrebaplaşdyrmak meselelerine aýratyn üns berjekdigini nygtapdyr.

Ykdysadyýet bilen ylmyň baglanyşygy

Şeýle-de ol täzelikleri we öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmaga, dürli ugurlarda ylmy barlaglary höweslendirmäge, ykdysadyýetiň pudaklary bilen ylmyň arabaglanyşygyny pugtalandyrmaga gönükdirilen ylmy-tehniki syýasaty durmuşa geçirjekdigini aýdypdyr.
Mundan başga-da, uly kärhanalarda gysga wagtlyk, mysal üçin, alty aýlyk okuwlary guramaly.
G.Berdimuhamedow


Mundanam başga prezident, Ministrler kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, häzirki döwürde ýurtda başlangyç we orta hünär bilimli işgärleriň örän ýetmezçilik edýändigini boýun aldy.

Ol bu meseläni çözmek üçin, täze ýyldan başlap, ýurtdaky başlangyç we orta hünär mekdeplerine kabul edilýän okuwçylaryň sanyny artdyrmagy tabşyrdy.

Gysga wagtlyk okuwlar

«Mundan başga-da, uly kärhanalarda gysga wagtlyk, mysal üçin, alty aýlyk okuwlary guramaly» diýip, prezident bu çäreleriň ýaşlaryň bilimli, terbiýeli bolup ýetişmeklerine hem-de ýurduň ykdysadyýetine zerur bolan hünärleri ele almaklaryna ýardam berjegini belledi.

Türkmen prezidenti Ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurtda alnyp barylýan ylmy-barlag işleriniň derejesi barada hem durup geçdi.

«Häzirki döwürde Ylymlar akademiýasy ylmy gözlegleri alyp barmagy hem-de şol sanda ylmy barlag işlerini geçirmegi guramak bilen örän hem ýaramaz meşgullanýarlar» diýip, prezident Berdimuhamedow bu ugurdaky kanunçylygyň kämilleşdirilmelidigine ünsi çekdi.

Teswirleri gör (20)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG