Sepleriň elýeterliligi

"Türkmenistanyň postlaryna hüjüm edildi"


Owganystan.

Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetdeş regionlarynda owgan harbylary bilen bilelikde etnik türkmenleriň ýaragly toparlary hem “Talybana” garşy söweşip gelýärler.

Häzir Farýab welaýatynyň Şah obasynyň üstünde söweşiň gidýändigi barada maglumat gowuşýar. Ýerli polisiýa güýçleriniň ýolbaşçysy Buby komandir ýakyn günlerde Türkmenistanyň Owganystan bilen serhedindäki iki serhet gözegçilik nokadyna “Talybanyň” hüjüm etmeginiň netijesinde türkmen serhetçileriniň öz postlaryny terk edendigini gürrüň berdi.

Bu maglumat başga çeşmelerden entek tassyklanmady. Azatlyk Radiosynyň Owganystandaky habarçysy Şamerdanguly Myrady Buby komandir bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG