Sepleriň elýeterliligi

"Howa ýaramazlaşsa, pagtadan dynardyk"


Lebap welaýatyndaky pagta meýdany.

Lebap welaýatynda döwlet edara-kärhanalarynyň işgärlerine 25-nji dekabra çenli pagta ýygymyna gatnaşmak barada görkezme berlendigi habar berilýär. Eýsem, howanyň barha sowaýan häzirki günlerinde pagta meýdanlaryndaky şertler nähili?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, şu günler pagta ýygymyna gatnaşýan Gülzar atly gelin bilen söhbetdeş boldy. Ol Lebabyň döwlet-edara kärhanalarynyň birinde işleýär. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG