Sepleriň elýeterliligi

Aşgabatda protest geçdi


Ýaşaýjylar proteste çykdy. Aşgabat. 29-njy noýabr, 2014 ý.

Paýtagt Aşgabadyň “Parahat-7” mikroraýonynda ilat köpçüligi proteste çykdy.

Sebitiň onlarça ýaşaýjysy, resmiler mikroraýondaky jaýlaryň sowadyjylaryny aýyrmaga gelenlerinde, olara garşy çykdylar.

Ýaşaýjylaryň görkezen garşylygyndan soň, resmiler we işgärler häzirlikçe sebiti terk etdiler.

“Parahat-7” mikroraýonynyň ýaşaýjylary şäher häkiminiň edarasyna ýöriş geçirmäge çagyryş etdiler.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa wakanyň bolan ýerinden şeýle maglumatlary berýär:

Ýatlap geçsek, şu ýylyň 23-nji awgustynda hem resmiler “Parahat-7” mikroraýonynyň sowadyjylaryny aýyrmaga gelenlerinde ýaşaýjylar köçä çykypdylar. Şonda resmiler sowadyjylaryň aýrylmajakdygyny öňe sürüpdiler.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG