Sepleriň elýeterliligi

"Öý-hojalyk işgärlerine gözegçilik pes"


Ýaşaýyş jaýyny ak reňke boýaýan işgärler.

Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlarda ýaşaýjylaryň ýaşaýyş jaýlary bilen baglanyşykly meseleler ýüze çykanda ilki bilen öý-hojalyk edarasynyň işgärlerine ýüzlenýändigi habar berilýär. Işgärleriň ýaşaýyş jaýlaryndaky näsazlyklary çözmäge ýardam berýändigi nygtalýar.

Emma şol bir wagtyň özünde öý-hojalyk edarasyndaky käbir işgärleriň öz ygtyýarlygyndaky mümkinçiliklerden şahsy gazanç edýän halatlarynyň hem bardygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG