Sepleriň elýeterliligi

"Eti nobata durup almaly bolýar"


Türkmen mediasy Täze Ýyl baýramçylygynyň öňýanynda, ýurduň dürli künjegindäki bazarlarda haryt bolçulygynyň üpjün edilendigini, ýaşaýjylaryň özleri üçin zerur hasaplaýan harytlary elýeter bahadan satyn alyp bilýändigini yzygiderli nygtap gelýär.

Emma şol bir wagtyň özünde paýtagt Aşgabatdaky we Lebap welaýatyndaky ýaşaýjylaryň elin et satyn almak meselesinde dürli çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy barada habarlar gelip gowşupdy.

Häzirki wagt şeýle ýagdaýyň Mary welaýatynyň käbir etraplarynda hem ýüze çykandygy aýdylýar. Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, Mary welaýatyndaky habarçysy Röwşen Çaryýew bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG