Sepleriň elýeterliligi

Kofeniň köpügine adamyň suraty çekilýär


Filippinlerdäki kafeniň eýesi kofesini sungat bilen owurtlamak isleýän müşderiler üçin kofeniň köpügine karikaturalary çekip, hödür edýär. Filippinleriň paýtagty Manilada ýerleşýän “Bunny baker” atly kafeniň eýesi we kofe sungatkeşi Zäk Ýonzon (Zach Yonzon): “Olar [müşderiler] şuňa meňzeş zady hiç haçan görmändirler. Olar bubatda bir ýapragyň ýa-da ýüregiň şeklini gören bolmaklary mümkin, ol hem adamlaryň keýpini göterýär. Ýöne men şulary edýänlerden bir ädim öňe gitmek isledim. Şeýlelikde, men bir ädim öňe gidip, olara [müşderilere] çagasynyň, söýgülisiniň ýa-da halaýan multfilmindäki gahrymanyň suratyny çekmek isledim” diýdi.

XS
SM
MD
LG