Sepleriň elýeterliligi

Esen Ataýew: Halky diňlemeli


Antennalary, sowadyjylary aýrylýan adamlar. Aşgabat. 5-nji aprel, 2015.

Ýazyjy Esen Ataýew 28-nji aprelde, 70 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Azatlyk radiosy 20 ýyl çemesi eserleri çap edilmän, Türkmenistanda gadaganlykda saklanan ýazyjy bilen 4 ýyl öň geçiren söhbetdeşliginiň bir bölegini okyjylara ýetirmegi makul bildi.

Ýadyňyda bolsa, prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 2011-nji ýylyň 8-nji iýulynda, Abadan şäherinde bolan partlamalardan soň geçiren hökümet maslahatynda daşary ýurtlara giden türkmenistanlylaryň ýurda gelip, kanun esasynda syýasy proseslere gatnaşyp biljegini aýtdy.

Azatlyk radiosy şol wagt, 2011-nji ýylyň 19-njy iýulynda Türkmenistanda ýaşaýan ýazyjy Esen Ataýew bilen söhbetdeş bolup, onuň ýurtda garaşylýan özgerişleri bökdeýän zatlar baradaky pikirlerini paýlaşmagyny sorady.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG