Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Haraba dönen Çoganly


Bu günler Aşgabadyň demirgazygyndaky Çoganly daçalyklary tebigy harasatyň dörän sebitini ýa-da uruş meýdanyny ýadyňa salýar. Mundan bary-ýogy iki aý ozal hem öz adaty durmuşyna görä ýaşap oturan ýüzlerçe hojalygyň ornuny indi ýykan-ýumranlyklar, galyndylaryň we zir-zibilleriň depeleri tutdy.

XS
SM
MD
LG