Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Iki ýyllap gurulýan keselhana

Türkmenistanyň döwlet telewideniýesinde resmileriň ýurduň saglyk pudagyna uly ünsüň berilýälýändigi baradaky çykyşlaryny ýygy-ýygyndan eşitse bolýar. Häkimiýetler Türkmenistanyň dürli künjeklerinde "köp sanly", "döwrebap" desgalaryň gurulýandygyny tekrarlarýarlar. Şol bir wagtda, Balkan welaýatynyň merkezi Balkanabat şäherindäki bu keselhananyň gurluşygy eýýäm iki ýyl bäri alnyp barylýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG