Sepleriň elýeterliligi

Bugaýew: “Ýurtda parahorluk dowam edýär”


“Ýurtda parahorluk dowam edýär”

Türkmenistanyň prezidenti we hökümet baştutany G. Berdimuhamedow maliýe- ykdysady pudaga gözegçilik edýän wise-premýeri, ykdysadyýet we ösüş, gurluşyk we arhitektura ministrlerini wezipelerinden boşatdy. Birnäçe welaýat häkimleri-de hem çalşyryldy.

9-njy iýulda Prezident Berdimuhamedow telewideniýede görkezilen hökümet maslahatynda çykyş edip, käbir ýolbaşçylaryň “ýaramaz işleýändiginiň” barlaglaryň netijesinde anyklanandygyny aýtdy.

Türkmenistanyň prezidenti kemçilikleriň arasynda korrupsiýa problemasynyň hem bardygyny belledi.

Eýse, korrupsiýa problemasyny edil häzirki wagtda agzalmagyna näme sebäp boldy?

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, Aşgabadyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG