Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen migrantlaryny näme bökdeýär?


Migrasiýa edarasynyň agzyndaky nobat, Türkmenabat, 2012 ý.

Türkiýede we dünýäniň beýleki ýurtlarynda müňlerçe türkmenistanly migrant bar. Türkiýedäki türkmenistanly migrantlar barada aýdylanda bolsa, olaryň aglabasynyň kanuny statusy ýok. Şunlukda, olar dürli kynçylyklary başdan geçirýärler.

Kanuny statuslary bolmadyk migrantlaryň iş tapmagy hem, ýurtda saklanmagy hem aňsat däl. Olara her ädiminde deport edilmek howpy abanýar.

Üstesine, olaryň Türkmenistana baryp, yzyna gelmek mümkinçilikleri hem çäkli. Netijede, olar dogan-garyndaşlaryndan, çagalaryndan uzakda ýaşaýarlar.

Emma şu hili kynçylyklara garamazdan, olaryň aglabasy Türkmenistana dolanmagyň tarapdary däl. Eýsem munuň sebäbi ýa sebäpleri näme?

Azatlyk Radiosynyň «Dünýä türkmenleri» gepleşigi nobatdaky tapgyryny migrantlary bosgunlykda saklaýan sebäplere bagyşlady. Gepleşigi diňläp, söhbete goşulmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Türkmen migrantlaryny näme bökdeýär?
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG