Sepleriň elýeterliligi

Kredit jaý wadasy boş çykdy


Kredit jaý wadasy boş çykdy.

Aşgabat sudy 16-njy sentýabrda aşgabatly Soltan Açylowanyň häkimiýetler tarapyndan ýykylan jaýynyň ýerine, nobata durup, jaý almak talabyny 9 ýyl nobata duranyndan soň ret etdiler, ýogsa jaýy ýykylanda oňa, weýran edilen emläginiň öwezini belli bir derejede dolmak wadasy berlipdi.

Ýöne indi sud onuň talabynyň wagtynyň geçendigini aýdypdyr. Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG