Sepleriň elýeterliligi

Mary-2 howa bazasynyň ähmiýeti näme?


Sowet döwrüniň harby uçaryna dikilen ýadygärlik, Mary, 2015.

Türkmenistanyň Marydaky harby howa bazasy soňky günlerde Orsýetiň habar beriş serişdeleriniň üns merkezine düşdi.

Munuň öňüsyrasyda Orsýet Türkmenistanyň Owganystan bilen serhediniň howpsuzlygy bilen bagly aladalanma bildirdi. Geçen hepdede Gazagystanda GDA döwletleriniň sammitinde regional döwletler daşarky serhetleriň howpsuzlygyny üpjün etmek weadatdan daşary ýagdaýlary kadalaşdyrmak boýunça bilelikde hereket etmek kararyna geldiler.

Şol bir wagtyň özünde-de Owganystanyň Türkmenistan bilen serhediniň golaýynda söweşleriň güýçlenýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Şeýle ýagdaýda Marydaky harby howa bazasynyň nähili ähmiýeti bar?

Azatlyk radiosy bu sowaly öz döwründe sowet goşunlarynyň düzüminde Owganystanda gulluk eden türkmen parlamentiniň öňki deputaty Halmyrat Söýünowa berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG