Sepleriň elýeterliligi

Faizi: “Aşgabat biparh garamaly däl”


"Talybanyň" söweşijisi surata düşýär.

Owganystanyň wise-prezidenti Abdul Raşid Dostum tarapyndan ýakynda başladylan hüjümleriň netijesinde onlarça talyban söweşijisi Amyderýadaky ada gaçyp bardy. Bu derýa Owganystan bilen Türkmenistanyň arasynda ýerleşýär.

Şu hepdäniň başynda Dostumyň harby güýçleri demirgazyk Owganystanyň Farýab welaýatynda “Talyban” tarapyndan basylyp alnan birnäçe obada operasiýalary geçirip başlapdy.

Mundan bir gün öň, Dostumyň metbugat wekili Sultan Faizi ada gaçan jeňçilere garşy harby operasiýany geçirmekçi bolýandyklary barada maglumat berdi.

Soňky ýagdaýlar barada Faizi bilen geçirilen söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG