Sepleriň elýeterliligi

“Jaýlaryň bahasy üzerden agyr”


Aşgabatda soňky ýyllarda gurlan ýaşaýyş jaýlaryň käbirleri.

10-njy noýabrda prezident G.Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabat şäherini ösdürmegiň 13-nji tapgyrynyň çäklerinde gurlan köpsanly desgalaryň açylyş dabaralary boldy. Bu ýerde belent ýaşaýyş jaýlaryny, edara binalaryny, durmuş – medeni maksatly desgalary hem-de döwrebap düzümleri öz içine alýan täze toplum peýda boldy diýlip, türkmen metbugatynda habar berilýär.

Şol bir wagtyň özünde bu sebitiň golaýynda öň gurlup, ulanylmaga berlen ençeme ýaşaýyş jaýnyň boş durandygy aýdylýar. Eýse, munuň nähili sebäpleri bolup biler?

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG