Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

'Sessiz-üýnsüz' maşyn bazary

Şu günler Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň maşyn bazarlary gum-gukluk meýdany ýatladýar. Bu ýerde awtoulaglara gyzyklanma bildirýän ýa-da olary synlaýan müşderiler göze ilmeýär. Käbir söwdagärleriň aýtmaklaryna görä, bu ýagdaý şu ýyl yzly-yzyna kabul edilen kararlar, manadyň dollara bolan hümmetiniň pese gaçmagy, galyberse-de, häzirki dörän dollar gytçylygy bilen baglanyşykly. Fotosergi Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň köpugurly söwda bazarynyň maşyn bazarynda düşürilen suratlar esasynda taýýarlandy

XS
SM
MD
LG