Sepleriň elýeterliligi

‘Tam süpürýän bolmak üçin $1000 bermeli’


Aşgabadyň kommunal hojalyk edarasynyň işgäri.

Soňky ýyllarda Türkmenistanda ençeme zawoddyr-fabrikler, kärhanalar açylýar. Bularyň hem ilat üçin täze iş ýerlerini döredýändigi aýdylýar. Emma şol bir wagtyň özünde hem ýurtda ýaşlaryň işe, ýokary okuw jaýyna ýerleşmekde korrupsiýa, para-peşgeş meseleleri bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy habar berilýär.

Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň Ýeňiş daýhan birleşiginden özüni Agajuma diýip tanyşdyran oba ýaşaýjysy bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG