Sepleriň elýeterliligi

“Tokaý zolagyndaky agaçlar aýryldy”


Aşgabatda “Tokaý zolagy” ady bilen tanalýan meýdançadaky agaçlaryň ençemesi aýryldy. Maglumata görä, bu zolaga garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda agaç nahallary oturdylyp, 2 kilometr çemesi uzynlykdaky meýdançada tokaý zolagy emele geldi.

Emma häzirki wagtda bu agaçlaryň ýarsyndan gowragynyň aýrylandygy habar berilýär. Eýse, munuň sebäbi näme?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdkay düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG