Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýrana dolanan şahyr tussag edildi


Hila Sedighi

Hila Sedighi, ozal Eýrandaky döwlet repressiýasyny tankytlan we prezidentlige oppozisiýa kandidaty üçin kampaniýa alyp baran meşhur şahyr ýurduna dolanyp gelende, häkimiýetler tarapyndan tussag edildi diýip, onuň garyndaşlary aýtdy.

Sedighi 7-nji ýanwarda, Tähranyň Ymam Homeneýi howa meýdanynda, Birleşen Arap Emirliklerinden dolanyp gelende tussag edildi diýip, şahyryň maşgalasy Azatlyk radiosynyň Pars gullugyna aýtdy.

Onuň tussag edilmeginiň sebäbi ýa-da bildirilýän aýyplamalar bada-bat aýan bolmady.

Bu habary aýdan maşgala agzalary, Eýranyň kanun guramalarynyň azar bermeginden gorkup, öz atlarynyň aýdylmazlygyny soradylar.

Bu 30 ýaşyndaky Sedighiniň ikinji gezek tussag edilişidir. Ol 2011-nji ýylyň maýynda Tähranyň Ewin türmesinde saklanypdy, emma soň girew astynda azat edilipdi.

Sedighi 2009-njy ýyldaky köpçülik protestleriniň gazaply basylyp ýatyrylmagy bilen bagly goşgulary üçin ýanalýandyr öýdülýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG