Sepleriň elýeterliligi

'Ýetişen hasylyň eýesi köp"


Türkmen kärendeçileri

22-nji fewralda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň wise-premýerleriniň birnäçesi güýzlük bugdaý ekilen meýdanlarda geçirilýän işler, oba hojalyk tehnikalarynyň gowaça ekişine taýýarlanylyşy barada hasabat berdi.

Maryly kärendeçi zenan kähalatlarda pagtanyň doly ýygylyp alynmadyk ýerlerinde bugdaýyň ekilýändigini, munuň netijesinde ýeterlik derejede hasyl alyp bolmaýandygyny aýdýar. Şeýle-de, ol hasyl ýygnananda, ony bugdaýa jogapkär resmiler polisiýa işgärleri bilen bilelikde alyp gidýär diýýär.

Mary welaýatynyň Ýolöten etraýynyň Watan daýhan birleşiginden özüni Aýmele diýip tanyşdyran kärendeçi zenan bu barada Türkmenistandaky habarçymyz Soltan Açylowa gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG