Sepleriň elýeterliligi

«Türkmenler näme hakym bar diýmeýär»


Aşgabadyň halkara aeroportundaky türkmen zenanlary.

Türkmenistandan daşary ýurtlara iş, gazanç gözläp çykan migrant zähmetkeşleriň aglabasy Türkiýede ýerleşýär. Olaryň köpçüligini zenanlar emele getirýärler. Mundanam başga, olaryň aglabasy bikanun ýagdaýda ýaşaýar.

Degişli dokumentleri bolmansoň, şeýle raýatlaryň hak-hukugyny goramak mümkinçiliginiň çäkli bolşy ýaly, olaryň kyn ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolmak howpy hem güýçli.

Eýse, Türkiýede bikanun ýagdaýda zähmet çekýän zenanlarymyzyň iş şertlerinde, gündelik durmuşynda nähili oňaýsyz ýagdaýlar ýüze çykýar?

Şeýle ýagdaýda olaryň öz hak-hukuklaryny goramak üçin nähili mümkinçilikleri bar?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyny 8-nji mart Halkara aýal-gyzlar güni mynasybetli ýurt daşynda işleýän türkmen zenanlarynyň hak-hukuklaryna hem ýaşaýyş we iş şertlerine gönükdirýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG