Sepleriň elýeterliligi

Pakistan: Hökümet binasyna hüjüm edildi


Pakistanda bolan partlamalaryň biri.

Pakistanyň resmileri ýurduň demirgazyk-günbataryndaky Mardan şäherçesiniň hökümet edarasynyň nyşana alnandygyny we janyndan geçeniň hüjüminde bäşden gowrak adamyň ýaralanandygyny aýdýarlar.

Polisiýanyň maglumatyna görä, 19-njy aprelde edilen hüjümde şäheriň Salgyt departamenti nyşana alnypdyr.

Käbir maglumatlarda partlamanyň yzýany ok atyşygyň bolandygy aýdylýar.

Bu hüjümiň jogapkärçiligini henize çenli hiç kim öz üstüne almady.

XS
SM
MD
LG