Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Zelili obasy Berdimuhamedowa garaşýar


Şu günler Lebap welaýatynda täze gurulýan Zelili obasyndaky gurluşyk işleriniň depgini göz-görtele güýçlendi. Garabekewül etrabynyň Garabekewül şäherçesinden 40 km günortada ýerleşýän bu obada soňky birnäçe hepdeden bäri diňe bir gündizine däl, eýse gijelerine hem işleýän gurluşykçylary we agyr gurluşyk tehnikasyny görse bolýar.

Bu ýerdäki gurluşykçylaryň aýtmagyna görä, üç ýyl bäri gurulýan bu obanyň açylyş dabarasyna prezidentiň gelmegine garaşylýar. Hut şu sebäpli açylyşyň öň ýanyndaky soňky taýýarlyk işlerine öňküden has köp işgär we tehnika çekilipdir.

Zelili obasyndaky gurluşyk işleri
Zelili obasyndaky gurluşyk işleri

Häzirki wagta bu ýerde arassalaýyş işleri bilen birlikde gije-gündiz täze ýollaryň gurluşygy dowam edýär. Ýanýollarda jähekler goýlup, ýollaryň gyralaryna hem täze nahallar oturdylýar.

Bu günler gurluşyk meýdançasynda degişli etrap we welaýat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň sany hem artdy. Olar bu ýerde alnyp barylýan işleriň “depginine gözegçilik edýärler” diýip, şol ýerde işleýän işgärler aýdýarlar.

“Soňky hepde bärde etrap häkimliginden, şeýle-de welaýat häkimliginden gelen ýolbaşçylaryň sany köpeldi. Olar biziň işimize gözegçilik edýärler, bu ýere prezident gelmeli” diýip, özüni Tirkiş diýip tanadan 40 ýaşlaryndaky ildeşimiz aýdýar.

Zelili obasyndaky gurluşyk işleri
Zelili obasyndaky gurluşyk işleri

Täze Zelili obasy 210 gektar meýdany tutýar. Bu ýerde döwlet hem-de hususy eýeçilikdäki kärhanalar tarapyndan 600 töweregi täze jaý, 600 orunlyk mekdep, 280 orunlyk çagalar bagy, şeýle-de, adatça, oba ýerine o diýen mahsus bolmadyk parklaryň gurluşygy alnyp barýarlar. Galyberse-de, bu obanyň agyz suw we lagym geçirijileri bilen hem üpjün ediljekdigi aýdylýar.

Bellemeli ýeri, bu ýerde gurluşyk işlerini geçirýän edaralara, esasan, öz eden işine görä, diňe gurlan jaý satylandan soň pul tölegi geçiriler. Özüniň efirde atlandyrylmazyzlygyny soran bir gurluşyk edarasynyň wekili bu ýeriniň gurluşygynyň materiallarynyň çykdajysynyň we işçileriň iş hakynyň kärhana eýeleriniň egnine düşendigini aýtdy.

Zelili obasy prezident G.Berdimuhamedowyň saparyna taýýarlansa-da, onuň bu oba geljek güni barada halka takyk hiç bir maglumat berilmeýär.

XS
SM
MD
LG