Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kürt güýçleri Başigany aldylar


Yragyň kürt lideri Massud Barzani metbugat ýygnagynda çykyş edýär.

Kürt güýçleri Mosulyň golaýyndaky Başiga şäherini 23-nji oktýabrda «Yslam döwleti» toparynyň jeňçilerinden yzyna alandyklaryny aýdýarlar.

Koalisiýa güýçleri bolsa «Yslam döwleti» toparynyň Yrakdaky soňky esasy mesgenine golaýlaýar.

Amerikan resmisiniň maglumatyna görä, Yragyň kürt lideri Massud Barzani ABŞ-nyň goranmak sekretary Aş Kartere Başiganyň YD jeňçilerinden azat edilendigini habar beripdir.

Karter Yragyň kürt regionynyň paýtagty Erbile 23-nji oktýabrda, "Yslam döwletiniň» jeňçilerine garşy alnyp barýan söweşi ýakyndan synlamak we belki-de türk goşunlarynyň bu sebitdäki roly barada maslahatlaşmak üçin geldi.

Başiga şäheri azyndan 500-den 1000-e çenli türk esgeriniň bolýan Başiga harby bazasynyň golaýynda ýerleşýär.

Olar Mosul hüjümine gatnaşmaly sünni we kürt söweşijilerine tälim berýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG