Sepleriň elýeterliligi

Dünýäde ýabany tebigat dünýäsi 1970-nji ýyldan bäri 58% azaldy


Sibir gaplaňy

Adamzadyň ösüş ugrunda alyp barýan işleri sebäpli dünýäde ýabany tebigat dünýäsiniň bäşden üç bölegi 1970-nji ýyllardan bäri ýok boldy, diýlip täze hasabatda aýdylýar.

Dünýäniň ýabany tebigat fondy we Londonyň Zoologiýa jemgyýeti süýt emdirijileriň, guşlaryň, balyklaryň, suwda ýaşaýan haýwanlaryň we süýrenjileriň sanynyň 1970 we 2012-nji ýyllaryň aralygynda 58% azalandygyny anykladylar.

Alymlar 2020-nji ýyla çenli ýabany dünýädäki ýitgileriň üçden iki bölege ýetjekdigini çak etdi.

Hasabatda düýäniň ähli kontinentinde 14200 çemesi jandary boýunça maglumaty öz içine alýar.

XS
SM
MD
LG