Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen studentleriniň ýaşaýan jaýynda ýangyn döredi


Illýustrasiýa.

Türkiýäniň gündogaryndaky Kars şäherinde ýerleşýän Kawkaz uniwersitetinde okaýan türkmen studentleriň ýaşaýan jaýynda ýangyn döredi we 1 türkmen studenti tüsseden zäherlendi.

Türk metbugatynda ýaýran habarlarda aýdylşyna görä, Kars şäheriniň Bülbül mähellesiniň Son ewler diýen ýerinde, 4 gatly jaýyň 1-nji mertebesinde türkmenistanly studentleriň ýaşaýan ýerinde nämälim sebäpden ýangyn döreýär. Ýangyn dörän mahaly jaýyň içinde bolan Himiýa bölüminde okaýan türkmen studenti Döwletmyrat Ballyýew tüsseden zäherlenýär. Goňşularynyň kömegi bilen ýangynly jaýdan çykarylan Ballyýewe çal içirýärler.

Gysga wagtyň içinde ýangynyň tutuş jaýy gurşap almagy sebäpli ýaşaýjylaryň hemmesi öýünden daşaryk çykarylýar. Ýangyn söndürýän gullugyň işgärleriniň gelmegi bilen gysga wagtda oduň öňi alynýar. Ondan soň wakanyň bolan ýerine gelen tiz kömegiň işgärleri türkmen studenti Ballyýewe saglyk kömegini berýärler.

Metbugatda aýan edilmegine görä, ýangynda tüsseden zäherlenen türkmen studenti Döwletmyrat Ballyýewiň ýagdaýynyň gowudygy bildirilýär.

Ýöne Azatlyk Radiosyna degişli taraplardan türkmen studenti Ballyýewiň we onuň bilen bir jaýda ýaşaýan beýleki türkmen studentleriň ykbaly barasynda jikme-jik hem giňişleýin maglumat almak başartmady.

Ýatlap geçsek, Türkiýe türkmenistanly studentleriň köpçülikleýin bilim alýan ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýedäki türkmen studentleriniň belli bölegi Türkmenistan döwletiniň hasabyna okaýanam bolsa, aglaba köpçüligiň öz hasabyna okaýandygy aýdylýar. Şonuň ýaly-da, Türkiýede okaýan türkmen studentleriniň arasynda owal wizasyz bolup, soň kanuny günägeçişlikden peýdalanyp, ýurtda student statusy bilen galmagy dowam etdirýän zähmet migrantlary hem bar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG