Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hökümetler we kompaniýalar täze kiber hüjümlerden howatyrlanýarlar


Illýustrasiýa

Iş hepdesiniň başynda hökümetler we kompaniýalar täze kiber hüjümlere taýýarlanýarlar.

15-nji maýda döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň ýolbaşçylary, işgärleri dynç günlerinde bolan köpçülikleýin kiber hüjümleriň gaýtalanmagyndan howatyrlanyp, iş başyna dolanyp bardylar.

“WannaCry” wirusynyň Aziýa ýaýramak howpunyň bardygyny bilermenler çak edýärler.

12-nji maýda başlanan kiber hüjüm dünýäniň 150 ýurdunda Microsoft operasion sistemasynyň köne görnüşlerini ulanýan kompýuterlere hüjüm edip, keselhanalara, banklara, dükanlara, mekdeplere we hökümet edaralaryna zeper ýetirdi.

Ýewropanyň polisiýa edarasy Ýewropolyň maglumatyna görä, pul talap ediji iň uly onlaýn çäre hasaplanylýan bu hüjüm tutuş dünýäde 100 müň gurama we 200 müň çemesi pida zarba urdy.

Ýewropolyň maglumatyna görä, häzirki wagtda günäkärleri ele salmak boýunça halkara derejesinde iş alnyp barylýar.

Dünýäde ululygy boýunça ikinji ykdysadyýeti emele getirýän Hytaýda töleg sistemalary we döwlet gulluklary bilen baglylykda käbir näsazlyklar ýüze çykdy.

Ýaponiýanyň kompaniýalary, şol sanda “Hitachi” we “Nissan” ýüzbe-ýüz bolan problemalary barada habar berdiler, emma olaryň biznes-operasiýalara uly täsir ýetirmändigini aýtdylar.

XS
SM
MD
LG