Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystanda üç raýatyň amerikan harbylary tarapyndan atylyp öldürlendigi aýdylýar


Owganystanyň Nangarhar welaýaty

Owganystanyň Nangarhar welaýatynda üç raýatyň ABŞ-nyň güýçleri tarapyndan öldürilendigini ýerli resmiler aýtdylar.

Ghani Kel etrabynyň ýolbaşçysy Abdul Wahab 12-nji iýunda irden amerikan harbylarynyň öz awtoulagyna ýolda goýlan bomba zerarly zeper ýetensoň ot açandygyny aýtdy.

“Olar golaýda ýöräp barýan raýatlary oka tutup, üçüsini öldürdiler” diýip, Wahab aýtdy. Şeýle-de, owgan resmisi “olar şol adamlaryň bombany goýanlar diýip, çak eden bolmagy mümkin” diýip belledi.

Welaýatyň häkiminiň metbugat-wekili Attaullah Hogyani bir adamyň we onuň iki oglunyň atylyp öldürlendigini habar berdi.

Amerikan harbylarynyň ýolda goýlan bombadan çeken zyýany barada dessine maglumat berilmedi.

ABŞ-nyň Kabuldaky harby ýolbaşçylary bu ýagdaýyň derňelýändigini aýtdylar.

DPA agentligine görä, “Talyban” topary partlamanyň jogapkärçiligini öz üstüne alypdyr we şol wakada bäş sany daşary ýurtly harbynyň ölendigini aýdypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG