Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tramp, Modi Pakistany terroristik hüjümlere ýol bermezlige çagyrdy


Hindistanyň premýer-ministri Narendra Modi bilen ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp

Ak tam amerikan prezidenti Donald Tramp bilen Hindistanyň premýer-ministri Narendra Modiniň Pakistany “beýleki ýurtlara garşy terroristik hüjümler üçin öz territoriýasyndan peýdalanylmagyna” ýol bermezlige çagyrandyklaryny aýdýar.

Iki lideriň 26-njy iýunda Waşingtonda geçen ilkinji ýüzbe-ýüz duşuşygyndan soňra çykarylan beýannamada, olaryň şeýle hem abanýan howplara, şol sanda Pakistanda ýerleşýän ýarym harby topar Jaiş-e Mohammada we Laşkar-e Taiba garşy hem hyzmatdaşlygy güýçlendirmegi wada edendikleri aýdylýar.

Soňky ýyllarda hindi territoriýasynda bolan hüjümlerde Deli düýbi Pakistanda ýerleşýän ýarym harbylary günäleýär.

Ak tam şeýle-de Birleşen Ştatlaryň tanymal kaşmirli söweşiji Seýit Salahuddini “ýörite bellenen global terrorist” diýip yglan etmek baradaky kararyna hem Hindistanyň “ýokary baha berendigini” aýtdy.

Modi Birleşen Ştatlara barmazdan birnäçe sagat öň Amerikanyň Döwlet departmenti Salahuddine garşy sanksiýa girizdi. Beýleki ady Mohammad Ýusuf Şah bolan Salahuddin düýbi Pakistanda ýerleşýän we gimalaý regiony Kaşmire Hindistanyň kontrollyk etmegine garşy göreşýän esasy gozgalaňçy topar Hizb-ul-Mujadideene ýolbaşçylyk edýär.

Bu göçüm bilen Salahuddiniň Birleşen Ştatlarda transaksiýa işlerini alyp barmagynyň öňi böwetlenýär.

Bu Pakistan bilen Hindistan arasynda dawaly region bolan Kaşmirde onlarça ýyl bäri gozgalaňçylara garşy söweş alyp barýan Hindistan üçin diplomatik ýeňiş hasaplanýar.

Geçirilen gepleşiklerden soňra Tramp Hindistanyň “radikal yslamçy terrorizme” garşy göreşde Birleşen Ştatlar bilen ýaranlyga razy bolandygyny aýdyp, 2.4 milliard dollar möçberinde harby uçar satyn alandygy üçin, Modä minnetdarlyk bildirdi.

Tramp administrasiýasy ilkinji gezek Hindistana çylşyrymly goranyş tehnologiýasyny satýar. Bular ýaly tehnologiýalar bilen ozal diňe Amerikanyň ýakyn ýaranlary üpjün edilerdi.

Ak tam ýaragsyz dron uçarlarynyň satylmagy Pakistana howp abandyranok diýýär.

Tramp tarapyndan edilen göçümleriň Amerikanyň Pakistan baradaky syýasatynyň berkleşmeginiň alamatymy ýa däl, bu belli däl. Owganystan baradaky strategiýasyny gözden geçireninde, administrasiýanyň ýarym harbylara öz territoriýasynda pena bermegi üçin, Pakistana garşy has berk tutum hakda oýlanýandygy habar berlipdi.

“Biziň milletlerimiziň ikisi-de terrorizm belasyndan zarba iýdi. Biziň ikimiz-de terroristik guramalary we olary herekete getirýän radikal ideologiýany dargatmaga kararly. Biz radikal yslamçy terrorizmi dargadarys” diýip, Modiniň gapdalynda duran Tramp aýtdy.

Modi hem terroristleriň penalanýan ýerlerini “söküp taşlamagyň” möhümdigini nygtady.

Iki ýolbaşçy söwda gatnaşyklaryny gowulandyrmak barada hem pikir alyşdylar.

Tramp Hindistanyň Birleşen Ştatlar boýunça uly söwda artykmaçlygyny tankytlap, bu ýurdy Parižiň klimat ylalaşygyndan peýdalanmaga synanyşmakda aýyplady. Deli hem muny şol bada ret etdi.

Trampyň Birleşen Ştatlarda işleýän müňlerçe hindistanly tilsim inženerleri tarapyndan ulanylýan amerikan wiza programmasyny düýpleýin gözden geçirmek baradaky teklibi hem Delini aladalandyrýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG