Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 46 -njy hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Aşgabadyň 1-nji parkynda reklama maksatly surata düşürmäne gelenler. Parkyň administrasiýasynyň ýörite rugsady bolmazdan, surat düşürmäge rugsat berilmeýär.
1

Aşgabadyň 1-nji parkynda reklama maksatly surata düşürmäne gelenler. Parkyň administrasiýasynyň ýörite rugsady bolmazdan, surat düşürmäge rugsat berilmeýär.

Aşgabat. Çagalaryň oýun oynaýan we maşynly hiňňildiklerde aýlanýan ýeri. Şol wagtyň özünde bu çagalar parkynyň gapdalyna taşlanýan hapalar we zir-zibiller.
2

Aşgabat. Çagalaryň oýun oynaýan we maşynly hiňňildiklerde aýlanýan ýeri. Şol wagtyň özünde bu çagalar parkynyň gapdalyna taşlanýan hapalar we zir-zibiller.

Aşgabadyň ýolagçy awtobuslaryndaky täze plastik kart terminaly. Olaryň hemme awtobusda işlemeýändigi aydylyar. Seyle-de, welaýatlardan gelenler üçin nagt töleg göz öňünde tutulmandyr.
3

Aşgabadyň ýolagçy awtobuslaryndaky täze plastik kart terminaly. Olaryň hemme awtobusda işlemeýändigi aydylyar. Seyle-de, welaýatlardan gelenler üçin nagt töleg göz öňünde tutulmandyr.

Türkmenistanyň Döwlet Dasary Ykdysady Iş bankyndaky bildirişleriň birinde, visa kartyndan dasary yurtda 100 $ nagtlaşdyryp bolýandygy aýdylýar. Bu bildiriş asylandan soňra, ol mukdar 50 $ çenli azaldyldy.
4

Türkmenistanyň Döwlet Dasary Ykdysady Iş bankyndaky bildirişleriň birinde, visa kartyndan dasary yurtda 100 $ nagtlaşdyryp bolýandygy aýdylýar. Bu bildiriş asylandan soňra, ol mukdar 50 $ çenli azaldyldy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG