Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Saud Arabystany terrorizme garşy yslam sammitini geçirýär


Mohammed bin Salman

Saud Arabystanynyň täç geýdirilen şazadasy ekstremistler “biziň owadan dinimizi” mundan beýläk garalamaz diýip, musulman ýurtlarynyň terrorizme garşy patyşalygyň öňbaşçylygyndaky ýaranlygynyň ilkinji ýokary derejeli duşuşygynda aýtdy.

Mohammed bin Salman 26-njy noýabrda Riýadda toplanan daşary işler ministrlerine we beýleki ýokary derejeli resmilere ýüzlenip, “bu terrorizmiň we ekstremizmiň iň uly howpy biziň söýgüli dinimizi garalamagynda... Biz munuň beýle edilmegine ýol bermeris” diýdi.

"Şu gün biz terrorizm bilen söweşe başlaýarys we biz onuň dünýä ýüzünde köp ugurda, hususan-da musulman ýurtlarynda ymykly ýeňlenini göreris” diýip, ol aýtdy. “Biz ol gutarnykly ýok edilýänçä söweşimizi dowam etdireris.”

Şazadanyň sözleri terrorizme garşy musulman ýaranlygynyň döredilmegine sebäp bolan “Yslam döwleti” toparynyň Yrakdan we Siriýadaky mesgeninden kowlup çykarylmagynyň yz ýanyna gabat geldi.

Emma muňa garamazdan, bu ýaranlyga Eýran, Yrak we Siriýa girmeýär. Ýaranlygyň agzasy bolan Katar bolsa, Doha bilen patyşalygyň ýolbaşçylygyndaky arap ýurtlarynyň arasynda dörän diplomatik gapma-garşylyklardan soň, bir günlük ýygnanyşyga hiç bir wekilini ibermedi.

XS
SM
MD
LG