Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

AwtoWAZ: Türkmenistanda gara reňkdäki ulaglaryň gadagan edilmegi konsern üçin kynçylyk döretmez


Aşgabatda "jerime awtoduralgasy" diýlip atlandyrylýan duralga. Bu ýere gara reňkdäki awtoulaglar ýygnalýar.

Türkmenistanda ilatyň gara reňkdäki awtoulaglary sürmegi gadagan edilmegi Russiýanyň “AwtoWAZ” konserni üçin kynçylyk döretmez diýip, “NSN” neşiri bu konserniň metbugat wekili Sergeý Ilinskiýä salgylanyp habar berýär.

Bu maglumat, Türkmenistanda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri tarapyndan gara reňkli awtoulaglary ak reňke boýamaklyk talap edilip başlanandan birnäçe hepde soňa gabat geldi.

13-nji ýanwarda çap edilen maglumatyna görä, Ilinskiý islendik awtoulag öndüriji kärhanada, şol sanda “AwtoWAZ-yň” düzüminde ak reňkli ulaglaryň bardygyny aýdýar.

“Biziň öndürýän ulag modellerimiziň ählisiniň ak reňki bar. Şol sebäpli hiç hili kynçylyk bolmaz. Biziň üçin ak esasy reňkleriň biri bolup durýär” diýip, Russiýanyň “AwtoWAZ” konserniniň metbugat wekili belledi.

Şeýle-de, “NSN” neşiri Russiýanyň LADA kysymly awtoulaglaryny Türkmenistana eksport etmek işleri bilen Gazagystanyň “BIPEK AWTO – AZIYA AWTO” holdinginiň meşgullanýandygyny aýdyp, bu kompaniýa arkaly Aşgabada awtoulaglaryň ilkinji gezek 2016-njy ýylyň fewral aýynda gowşurylandygyny belleýär.

Ýatlap geçsek, 2017-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri tarapyndan paýtagtda ilatyň münýän gara reňkli awtoulaglaryny sürmek gadagan edilip, olary ak reňke boýamak talap edilip başlandy.

Aradan 10 gün çemesi wagt geçensoň, Türkmenistanda gara reňkli awtoulaglary ak reňke boýamak talaby ýurduň demirgazyk regiony Daşogza hem baryp ýetdi. Şeýle-de, paýtagtda goýy gök, ýaşyl, çal we goňur reňklerdäki ulaglaryň hereketine hem çäklendirilen derejede gadaganlyk girizildi.

Munuň netijesinde paýtagtyň awtoserwisleriniň boýag sehlerinde uly nobatlar emele gelip, bu hyzmatlaryň bahasy gymmatlady. Paýtagtdaky hususy taksileriň sany hem azalyp, bu transport gatnawynyň tölegi hem tas iki esse gymmatlady.

Türkmen häkimiýetleri ýokarky ulag gadagançylyklary we çäklendirmeler barada ilata düşündiriş bermän gelýärler. Bu gadagançylyklar hakynda ýurduň metbugatynda hem mesele gozgalmaýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG