Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Mary: Prezidentiň saparyna taýýarlyk ýa-da meýdanlar ot-çöpden arassalanýar

Mary welaýatyna prezidentiň geljekdigi aýdylany bäri 3-4-günüň dowamynda etrabyň çäginde meýdanlary ot-çöplerden, haşal otlardan arassalamak işleri geçirilýär. Bu işlere edara-kärhanalaryň işgärleri, kärendeçiler çekilip, welaýatyň ähli resmileriniň gözegçiliginde ot-çöpler ýygnalyp, kä ýerlerde olary duran ýerinde otlap aýyrýarlar. Ot-çöpleriň otlanan ýerleri garalyp dur. Otlanýan ot-çöpleriň tüssesi asmana galyp, tüsseden ýaňa ýollar, obalar çala görünýär. Ýaşaýjylar bu ot ýakylşygyň howany hapalap, dem alar ýaly etmeýändigini aýdyp zeýrenýärler.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG