Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Twitter rus troll fermasynyň twitlerini 677,775 amerikalynyň yzarlandygyny aýdýar


Twitter nyşany

Twitter öz tapyndylary esasynda ABŞ-da 2016-njy ýylda geçen prezident saýlawlaryna täsir etmek boýunça Orsýet tarapyndan görlen tagallalaryň başda pikir edilişinden has giň bolnadygyny, ýakasy gaýyşly rus troll fermasy tarapyndan goýlan twitleri 677,775 amerikanyň yzarlandygyny ýa olara ‘laýk’ goýandygyny aýtdy.

Kompaniýa 19-njy ýanwarda çap eden maglumatynda özüniň Internet gözleg agentligi – Kreml bilen bagly “troll fermasy” diýip bilinýän Sankt-Peterburg kärhanasynyň ýene 1,072 hasabyny tapandygyny we ýapandygyny aýtdy.

Bu rus Twitter hasaplarynyň jemi sanyny 3,814-e ýetirýär. Twitter 2016-njy ýyldaky noýabr saýlawlaryndan öňki on hepde wagt içinde rus hasaplary arkaly 175,993 twittiň ýaýradylandygyny, olaryň çen bilen 8.4 prosentiniň saýlawlara dahylly bolandygyny aýtdy.

"Bu hili işjeňlik hemme ýerde demokratik jemgyýetler üçin bir synag bolup durýar we biz bu wajyp meseläniň üstünde işlemegimizi dowam etdireris” diýip, Twitter aýdýar.

Mundanam başga,twitter awtomatik hasaplaryň “Orsýet-iltewli” ýene 13,512-sni anyklandygyny, olardan hem saýlaw döwründ iňşeň twit edilendigini, netijede bu tapyndygynyň awtomatiki hasaplaryň sanyny 50,258-e ýetirendigini aýtdy.

Twitter öz tapyndylary barada K ongrese habar berendigini we bu ugurda gözden salnan beýleki işjeňlikleri hem gözlejekdigini aýtdy.

Kompaniýa Birleşen Ştatlarda bolan saýlaw döwründe rus troll fermasyna dahylly twitleri yzarlan, olary gaýtadan twit eden ýa ‘halan’ adamlaryň 677,775-sine e-mail iberjekdigini hem aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG