Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

2017-nji ýylda Türkiýede 3847 türkmenistanla iş rugsatnamasy berildi


Stambuldaky türkmen migrantlary

Türkiýäniň Zähmet we sosial goraglylyk ministrligi 2018-nji ýylda ýurtda 87 müň sany daşary ýurtla iş rugsatnamasynyň berlendigini, olardan 3 müňden gowragynyň Türkmenistanyň raýatydygyny aýdýar.

Türkiýäniň “SonDakika” neşirinde çap edilen maglumata görä, geçen ýyl 100 müňden gowrak adam Türkiýede işlemek üçin ýörite rugsatnamany almak barada arza tabşyrypdyr. Şol arzalaryň 87 190 sanysy kabul edilipdir.

“Arzalaryň netijesine görä, 20 970 siriýala, 7317 gürjüstanla, 6360 gyrgyzystanla, 5761 ukrainala, 4288 hytaýla, 3847 türkmenistanla, 3055 hindistanla we başga-da daşary ýurtlylaryň ençemesine iş rugsatnamasy berildi” diýip, neşir Türkiýäniň Zähmet we sosial goraglylyk ministrliginiň maglumatlaryna esaslanyp ýazýar.

Soňky ýyllarda Türkiýe türkmen raýatlarynyň iş gözleginde gelýän esasy ýurtlarynyň başynda agzalýar. Ýöne bu ýurtdaky türkmenistanly migrantlarynyň ýüzlerçesiniň iş rugsatnamasy bolmazdan bikanun ýagdaýda işleýändigi we munuň olara zähmet hakyny hem-de dynç alyş günlerini öz wagtynda almakda käbir kynçylyklary döredýändigi aýdylýar.

Şol bir wagtyň özünde, türkmen emeldarlary daşary ýurtlarda, şol sanda Türkiýede işleýän türkmen migrantlarynyň sany baradaky statistiki maglumatlary häzirlikçe ilat köpçüligine mälim etmän gelýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG