Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Berdimuhamedow täze kitabynda özüni "Arkadag" diýip atlandyrdy


"Ruhnamanyň" ornuny G.Berdimuhamedowyň kitaplary alýar.

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2018-nji ýylda ilkinji kitaby çapdan çykdy.

Täze kitap “Arkadag taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady” diýlip atlandyrylýar. ýagny prezident öz kitabynyň adynda özüni "Arkadag" diýip atlandyrýar.

Döwlet baştutany öz täze kitabyny anna güni geçiren hökümet maslahatynda egindeşlerine sowgat berdi we wise-premýer Pürli Agamyradowa onuň jemgyýetçilige tanyşdyrylmagyny gurnamagy buýurdy.

Prezident Berdimuhamedow geçen ýyl öz adyndan azyndan 4 kitap, ondan öňki ýyl bolsa 7 kitap çap etdirdi.

Türkmen metbugaty bu kitabyňýurtda sporty wagyz etmek ugrunda edilýän tagallalara bagyşlanandygyny belleýär.

Prezident geçen ýyl Aşgabatda geçirilen Aziýa oýunlaryndan soň hem sporta bagyşlanan bir eseri - “Sport – dostluga, sagdynlyga we gözellige ýol” atly kitabyny çap etdiripdi.

Umuman alnanda, Berdimuhamedowyň häkimiýet başyna geleli bäri 50 töweregi kitap ýazandygy aýdylýar. Ol kitaplaryň köpüsi birbada üç dilde – türkmen, rus we iňlis dillerinde neşir edildi.

Şonuň bilen bir wagtda, Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda onlarça ýazyjynyň “gara sanawa” girizilip, çap edilmek hukugyndan mahrum bolandygy aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG