Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýetde 13 gyrgyz zenany 'gulçulykdan boşadyldy'


Tikinçilik kärhanasy (illýustrasiýa)

13 sany gyrgyz zenany Orsýetde tikinçilik kärhanasynda “gulçulykdan boşadyldy” diýip, Gyrgyzystanyň polisiýa resmisi aýtdy.

Gyrgyzystanyň Içeri işler ministrliginiň metbugat-wekili Bakyt Seitowyň 19-njy martda Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, gyrgyz zenanlarynyň iş berijisi olaryň pasportlaryny ellerinden alyp, hereket azatlygyny çäklendiripdir.

Zenanlar Moskwadan 185 kilometr uzaklykda ýerleşýän Rýazan şäheriniň tikinçilik kärhanasynda özleriniň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barada mobil telefony arkaly öz garyndaşlaryna habar ýetirmegi başarypdyr.

Seitowyň sözlerine görä, zenanlary agtaryp tapmak ugrunda gyrgyz we orsýet kanun goraýjylary bile işleşipdir. Şeýle-de, kärhanada Wýetnamyň raýatlarynyň hem işleýändigi aýdylýar.

Gyrgyz resmisiniň sözlerine görä, aýallaryň Rýazana barmagyny 39 ýaşly gyrgyzystanly guramalaşdyrypdyr.

“Emma kärhananyň eýesi Orsýetiň raýaty, ol gyrgyz zenanlarynyň pasportlaryny ellerinden alyp, olary şol ýeri terk etmez ýaly edip, gul ýaly ulanypdyr” diýip, Gyrgyzystanyň Içeri işler ministrliginiň metbugat-wekili Bakyt Seitow aýtdy.

Onuň bellemegine görä, zenanlar gijelerine işlemäge mejbur edilipdir we eger günortan arakesmesinden gijä galan halatynda 5000 rubl möçberinde jerimä sezewar bolupdyr.

Gyrgyzystanyň Moskwadaky ilçihanasynyň metbugat-wekili Gulbarçyn Baýimbetowa zenanlaryň ähli zerur kömegi bilen üpjün edilendigini 20-nji martda AÝ/AR-na aýtdy.

XS
SM
MD
LG