Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gökderedäki köp adam pidaly ýol hadysasyny polisiýa tassyklaýar, resmiler we metbugat dymýar


Gökderedäki dynç alyş merkezi (arhiw suraty)

Türkmenistanyň paýtagtynyň eteginde ýolagçy awtobusyň ýol heläkçiligine uçrap, köp sanly adam pidaly hadysanyň ýüze çykanyndan bäri üç gün geçdi, emma ýurduň resmileri we habar beriş serişdeleri bu pajygaly wakany düýpden agzaman gelýärler.

Читайте также на русском

Azatlyk Radiosynyň habarçylary şenbe güni 14-nji aprelde ýerli wagt bilen öýlän sagat bäş töwereginde Çüli jülgesiniň golaýynda awtobusyň ýol heläkçiligine uçramagy zerarly, azyndan 17 adamyň wepat bolandygyny habar beripdi.

Azatlyk Radiosy 17-nji aprelde Aşgabadyň polisiýa bölümleriniň ençemesine ýüz tutdy, polisiýa wekilleri şenbe güni adam pidaly bu hadysanyň bolandygyny tassykladylar, emma jikme-jik maglumat bermekden ýüz öwürdiler.

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleriniň awariýanyň esasy sebäplerini awtobusyň çakdan aşa ýüklenen bolmagynda we howa şertleriniň ýaramazlygynda görýändigini ýol hadysasynyň ertesi 15-nji aprelde habar beripdi. Onuň bellemegine görä, gara ýoluň taýgançak bolmagy sebäpli içi ýolagçydan hyryn-dykyn awtobusyň sürüjisi ulaga erk edip bilmän, ýoluny ýitiripdir. Netijede, awtobus agdarylyp, ýoluň gyrasyndaky çukura gaçypdyr.

Aşgabatly synçy Amanmyrat Bugaýew polisiýanyň bu ýol hadysasyny betbagtçylykly waka hökmünde hasaba alyp, jenaýat işini gozgamandygyny Azatlyk Radiosyna aýtdy we häzirki wagtda Gökderä barýan ýoluň açylandygyny habar berdi.

Şenbe günki ýol betbagtçylygynda ýaralanan adamlar barada takyk maglumat bolmady. Şaýatlaryň Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gürrüň bermegine görä, ýol hadysasyna uçran ýolagçylaryň ençemesi keselhana eltilipdir. Ýol heläkçiligine uçran awtobusyň diňe oturmak üçin 27 sany orun göz öňünde tutulan "Hunday" kysymly ulag bolandygy aýdylýar. Azatlygyň söhbetdeşleri awtobuslaryň örän seýrek gatnaýandygy sebäpli, oňa adatça örän köp ýolagçynyň münýändigini aýdýarlar.

Aşgabatdan 20 kilometrden gowrak uzaklykda ýerleşýän Çüli jülgesiniň häzirki ady Gökdere. Bu meşhur dynç alyş zolagy Aşgabadyň Arçabil etrabyna degişli. Bu etrapda ýaşaýyş nokatlary 2000-nji ýyllaryň başynda ýumrulyp başlanypdy we ýerli ilat bu ýerden mejbury goçürilipdi. Ýaşaýyş jaýlaryň ýerine bu ýerde pudak edaralarynyň dynç alyş merkezleri guruldy. Şeýle-de, Gökderede ýurduň çagalar üçin niýetlenen dynç alyş merkezleriniň tas ählisi ýerleşýär.

Azatlyk Radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Çülä esasan dürli pudaklaryň işgärleriniň, şeýle-de köp bolmadyk syýahatçylaryň hem alpinist toparlaryň gatnaýandygyny aýdýarlar.

Türkmenistanyň häkimiýetleri we habar serişdeleri ýurtda bolýan ýol heläkçilikleri barada habar bermeýärler. Mundan öň 9-njy fewralda Aşgabat-Balkan asfalt ýolunda Türkmenbaşy şäherinden ortaça 80 kilometr uzaklykda ýerleşýän Belek şäherçesiniň golaýynda, mikroawtobus bilen ýeňil awtoulagyň ýol heläkçiligine uçramagy zerarly, azyndan dört adam öldi we başga-da 10-a golaýy ýaralanypdy. Türkmenistanyň resmileri we mediasy bu ýol betbagtçylygy hakynda hem dil ýarmandy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG