Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Berdimuhamedow býujete gelýän salgyt we beýleki ýygym serişdeleriniň köpeldilmegini isleýär


Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 27-nji apreldäki hökümet maslahatynda “ähli guramalaryň we kärhanalaryň durnukly maliýe ýagdaýyna berk gözegçiligiň ýola goýulmalydygyny” belledi.

Şeýle-de prezident ýurduň hereket edýän salgyt kanunçylygyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi baradaky hasabaty diňledi.

TDH-nyň maglumatyna görä, Berdimuhamedow “dünýä tejribesinde synagdan geçen we halkyň milli aýratynlyklaryna laýyk gelýän maliýe ýygymlarynyň täze görnüşlerini girizmegi teklip edýär”.

Şeýle-de neşir prezidentiň “häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara almak bilen, býujete goşmaça salgyt we beýleki ýygym serişdeleriniň gelip gowuşmagyna gönükdirilen kanunlary işläp taýýarlamagy” tabşyrandygyny habar berýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG