Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Özbegistan Mirziýoýewiň Tramp bilen duşuşygynyň öňýany aktiwisti azatlyga goýberdi


Fahriddin Tillaýew

Özbegistanda oppozisiýa we adam hukuklary aktiwisti, dört ýyl türme tussaglygyndan soň, azat edildi. Hukuk goraýjy guramalar Fahriddin Tillaýewiň syýasy matlap bilen tussag edilendigini aýdypdylar.

“Erk” partiýasynyň aktiwisti Tillaýewiň azat edilmegi ýurduň täze prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň reformalary geçirmek wadalarynyň yz ýanyna gabat geldi. Şeýle-de, bu Mirziýoýewiň ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp bilen 16-njy maýda geçirmeli duşuşygynyň öňýanynda bolup geçdi.

46 ýaşly Tillaýew Azatlyk Radiosynyň Özbek gullugy bilen söhbetdeşliginde özüniň 12-nji maý güni türmeden azat edilendigini aýtdy.

“Olar meniň azatdygymy aýtdylar. Olar meni suduň karary bilen tanyşdyrdylar. Mundan soň, dokumentlere gol çekdirip, türmeden çykaryp goýberdiler” diýip, Tillaýew maglumat berdi.

Tillaýew we ýene bir oppozisiýa aktiwisti Nuraddin Jumaniýozow 2014-nji ýylyň martynda, adam gaçakçylygy aýyplamalary bilen, sekiz ýyl türme tussaglygyna höküm edilipdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG