Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Zanganeh: Eýran öňümizdäki gyş Türkmenistandan tebigy gaz import etmez


Eýranyň nebit ministri Bijan Namdar Zanganeh

Eýranyň nebit ministri Bijan Namdar Zanganeh Eýran öňümizdäki gyş goňşy Türkmenistandan tebigy gaz import etmez diýdi.

“Mehr” habar agentliginiň maglumatyna görä, ol bu barada geçen hepde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen geçiren duşuşygynyň çäklerinde belläp geçdi.

“Eýran şu ýylyň 22-nji dekabryndan 2019-njy ýylyň 21-nji marty aralygynda, ýagny üç aýyň dowamynda goňşy Türkmenistandan tebigy gazy import etmäge zerurlyk duýmaz. Iki ýurduň arasyndaky gaz meselesi boýunça Eýranyň Türkmenistana karzy baradaky maliýe meseleleri çözmek dogrusynda hem gepleşikler alnyp barylýar” diýip, neşir Eýranyň nebit ministriniň sözlerini sitirleýär.

Ýatlap geçsek, 2016-njy ýylyň aýagynda Aşgabadyň we Tähranyň arasynda gazyň tölegleri boýunça dörän dawa bilen baglylykda, 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, Türkmenistan Eýrana tebigy gaz akdyrmagyny “birden” bes edipdi. Şonda Aşgabat Tähranyň türkmen gazy üçin 1,8 milliard amerikan dollary möçberinde bergisiniň bardygyny aýdypdy.

Eýranyň Milli gaz kompaniýasy bolsa akdyrylýan tebigy gazy keseni üçin, Türkmenistan Tährana jerime tölemeli bolar diýip, Aşgabady halkara arbitraž suduna berjekdigini ençeme gezek tekrarlapdy.

XS
SM
MD
LG