Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystanda onlarça adam ‘Talybanyň’ türmesinden ‘boşadyldy’


Tussaglykdan boşadylanlaryň aglabasynyň parahat ilatdan ýaşaýjylardygy aýdylýar.

Owganystanyň ýörite güýçleri ýurduň günortasyndaky Helmand welaýatyna amala aşyran operasiýalarynda “Talyban” tarapyndan saklanýan 100-den gowrak tussagy, şol sanda aýallary we çagalary tussaglykdan boşatdy diýip, ýurduň harbylary aýdýarlar.

Owgan armiýasynyň metbugat wekili Abdul Kadeir Bahadorzaýyň aýtmagyna görä, 31-nji maýda irden geçirilen operasiýalaryň netijesinde Kajaki etrabynda “Talybanyň” kontrollygyndaky iki türmeden 103 adam boşadyldy.

Şeýle-de, ol bu ýerde bolan çaknyşyklarda dört söweşijiniň öldürilendigini hem sözüniň üstüne goşdy.

Bu mesele boýunça “Talyban” topary häzirlikçe haýsydyr bir kommentariý bilen çykyş etmedi.

Tussaglykdan boşadylanlaryň aglabasynyň parahat ilatdan ýaşaýjylardygy we olaryň arasynda bäş aýalyň, iki çaganyň hem-de üç polisiýa ofiseriniň bardygy aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG