Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň ilçisi Ermenistana sermaýalaryň geljekdigine ‘ynanýandygyny’ aýtdy


ABŞ-nyň Ýerewandaky ilçisi Riçard Mills

ABŞ-nyň Ýerewandaky ilçisi Ermenistanyň syýasy durmuşyndaky soňky özgerişler ýurda täze söwda mümkinçiliklerini we has köp sermaýalary çekmäge ýardam berjekdigini aýtdy.

“Ermenistanyň taryhyndaky bu täze sahypa ABŞ-nyň biznesmenleriniň arasynda uly gyzyklanma döretjekdigine ynanýaryn” diýip, Riçard Mills çykyş etdi.

Mundan iki aý ozal, syýasatçy we aktiwist Nikol Paşiniýanyň ýolbaşçylygyndaky, geçirilen parahat köçe protestleriniň netijesinde, ýurdy uzak ýyllap dolandyran Serž Sarkisiýan häkimiýetden çekilipdi.

Ýurtda giň ýaýran korrupsiýa garşy göreşmegi söz beren Paşiniýan, 8-nji maýda ýurduň premýer-ministri wezipesine saýlanypdy.

XS
SM
MD
LG