Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanlylar Gurban baýramynda üç günläp dynç almaly edildi


Gurbanlyk bezegleri

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň 22-23-24-nji awgustynda Gurban baýramyny bellemek baradaky karara gol çekip, şol günleri iş güni däl diýip yglan etdi.

Bu kararyň ýerine ýetirilmegi, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üpjün edilmeli.

Döwlet baştutany baýram günlerinde şäher we etrap häkimliklerinde, ministrliklerde we beýleki edaralara nobatçylygyň ýola goýulmagyny tabşyrdy.

XS
SM
MD
LG