Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bir soraga üç jogap: Türkmenistanda geçirilýän köpçülik çäreleri raýatlaryň durmuşyna, okuw-bilime nähili täsir ýetirýär?


Çärelere mejbury gatnaşdyrylýan türkmen talyplary.

Türkmenistanda soňky ýyllarda köpçülik çerlerini, baýramçylyk dabaralaryny uludan-uly tutmak, olara has öňünden berk taýýarlyk görmek we kän adam gatnaşdyrmak kada öwrüldi.

Mälim bolşy ýaly, prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hökümet mejlislerinde köpçülik çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesinde, uly türkmen toýy görnüşinde geçirilmegini talap edýär we medeniýete gözegçilik edýän wise-premýer her aýda geçiriljek çäreler, olara görülýän taýýarlyk barada ýörite hasabat berýär. Şonuň bilen bir wagtda, bu çärelere näçe döwlet serişdesiniň harçlanýandygy, çäre wagtynda ejir çekýän adamlar barada maglumat berilmeýär.

Eýsem, Türkmenistanda döwlet tarapyndan guralýan mejbury çäreler adamlaryň durmuşyna, okaýan ýaşlaryň okuw-bilim derejesine nähili täsir ýetirýär?

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk

Men munuň bilen, AÝ/AR-na teswirime gelen jogaby maňa ugratmagy üçin meniň e-mail adresimi ulanmagyna razylyk berýärin

XS
SM
MD
LG