Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ukraina GDA ýurtlaryndaky wekilçilik edaralaryny ýapýar


GDA ýurtlarynyň wekilleri Daşkentde duşuşýar, 3-nji noýabr, 2017

Ukraina Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy (GDA) guramasyna girýän döwletlerdäki wekilçilik edaralaryny ýapýar.

GDA esasan öňki sowet respublikalaryndan düzülen guramadyr.

GDA guramasynyň ýerine ýetiriji sekretary 28-nji awgustda eden çykyşynda şu aýyň başynda Ukrainanyň wekilçilik edaralarynyň ýapylandygyny, guramanyň Ukraina bilen häzirki gatnaşyklarynyň Minskdäki ukrain ilçihanasynyň üsti bilen saklanyp galýandygyny mälim etdi.

“Men, şonda-da, Ukraina guramadaky barlygyny saklap galmaga dowam eder diýip umyt edýärin” diýip, Lebedow aýtdy.

Şu ýylyň başynda prezident Poroşenko Kiýewiň wekilleriniň GDA-nyň düzümlerinden çekilmegi barada karara gol çekdi. Ol guramany “Ukrainadaky rus agresiýasyny denonsirlemezlikde tankytlap”, guramadan çekilmek baradaky meýillerini mälim etdi.

Orsýet 2014-nji ýylyň mart aýynda Ukrainanyň Krym regionyny bikanun anneksiýa etdi, şeýle-de ol gündogar Ukrainada turan uruşda 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri separatistleri goldap gelýär.

Ukrainanyň öňki orsýetçi prezidenti Wiktor Ýanukowiç köpçülikleýin köçe protestlerinden soň 2014-nji ýylyň fewral aýynda ýurtdan gaçyp çykdy. Onuň yzýany ýurduň prezidentlik wezipesine saýlanan Poroşenko Ukrainanyň öz geljegini Orsýetde däl Ýewropada görýändigini gaýtalap aýdyp geldi.

Ukraina 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen döredilen GDA guramasynyň assosirlenen agzasydy.

Orsýet we öňki sowet respublikalary bolan Ermenistan, Azerbaýjan, Belarus, Gazagystan, Gyrgyzystan, Moldowa, Täjigistan we Özbegistan bu guramanyň hemişelik agzalarydyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG