Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pentagon Eýrandaky hüjümiň arkasynda ABŞ-nyň durandygy baradaky öňe sürmeleri ‘gülkünç’ atlandyrdy


ABŞ-nyň goranmak sekretary Jim Mattis

ABŞ-nyň goranmak sekretary Jim Mattis geçen hepde Eýranyň günorta-günbatar şäherindäki harby parada edilen hüjümiň arлasynda ABŞ-nyň durandygy baradaky Tähranyň öňe sürmelerini ret edip, olary “gülkünç” atlandyrdy.

Mattis ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň administrasiýasynyň 22-nji sentýabrda Ahwaz şäherinde amala aşyrylan hüjümi ýazgaryp çykyş edendigini hem belledi.

Hadysada azyndan 25 adam, şl sanda dört ýaşly bir çaga hem öldürilipdi.

“Olar eýýäm azyndan üç ýurdy we bir terroristik topary aýypladylar. Bu sanawa ýene kimleriň goşuljakdygyny göreris. Emma, olar gürläp başlamazyndan ozal, diýýän zatlary barada oýlansalar gowy bolardy” diýip, Mattis nygtady.

Hüjümiň jogapkärçiligini iki topar: etniki araplaryň “Ahwaz Milli Garşy duruş” topary we “Yslam döwleti” ekstremistik topary öz üstüne aldy.

XS
SM
MD
LG