Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Indoneziýada ýer yranmasy we suw joşguny netijesinde ölenleriň sany 832-ä ýetdi


Ýykylan binanyň öňünde duran ýaşaýjylar. Palu, Sulawesi adasy

Indoneziýaly resmiler ýer yranmasy we soňundan bolan suw joşmasy, tsnunami netijesinde Sulawesi adasynda ölenleriň sanynyň 832-ä baryp ýetendigini, bu görkezijiniň ýokarlanmagyny dowam etmeginiň ahmaldygyny, sebäbi ýykgynçylygyň uly bolandygyny aýdýarlar.

Betbagtçylyklaryň öňüni almak boýunça milli agentligiň sözçüsi Sutopo Purwo Nugroho 30-njy sentýabrda adanyň zyýan çeken ýerleriniň köpüsine barmak mümkinçiliginiň entek "örän çäkli bolmagynda galýandygyny" aýtdy.

“Ölenleriň sany ýokarlanjaga meňzeýär” diýip, ol metbugat ýygnagynda žurnalistlere aýtdy.

Bu adada 28-nji sentýabrda, edil Palu şäheriniň kenaryna golaý ýerde 7.5 magnitýudly ýer yranmasy boldy.

Ýer yranandan soň suw joşdy we belentligi 6 metre çenli baryp ýeten tsunami tolkunlary 350 müň çemesi ilatly şähere gelip urdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG