Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistanda “Talybanyň atasy” diýip bilinýän ruhany pyçaklanyp öldürildi


Maulana Samiul Hak (ortada), Rawalpindi, 17-nji noýabr, 2013 ý.

Resmiler we garyndaşlary tanymal pakistan ruhanysy, “Talyban” hereketiniň käbir ýolbaşçylaryna sapak bereni üçin “Talybanyň atasy” diýip tanalýan Maulana Samiul Hakyň görnetin pyçaklanma hüjüminde öldürilendigini aýdýarlar.

Ýurduň Içeri işler ministrligi 2-nji noýabr agşamy beýanat çap edip, onuň ölümine gynanç bildirdi.

Ýerli telewideniýe ruhanynyň ogly Hamidul Haka salgylanyp, onuň Rawalpindidäki öýünde näbelli adamlar tarapyndan pyçaklanandygyny habar berdi.

"Meniň kakam Yslamabatdaky oturma protestine gatnaşmak üçin ýola çykypdyr. Emma ýollar ýapyk bolansoň, ol öýüne dolanyp, ýatyş jaýyna gidipdir. Biraz soň ol şol ýerde gana bulaşyp ýatan ýagdaýda tapyldy” diýip,Hamidul Hak “Geo News” telewideniýesine aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG